Kuusamo Timmerhus har förnyat sin strategi fram till 2025. Kärnan i strategin är att ge människor en god livskvalitet.

Kuusamo Timmerhus inledde sitt strategiarbete hösten 2019. Efter flera workshops och gruppmöten godkände Kuusamo Timmerhus styrelse strategin och ställde sig bakom den.

Kuusamo Timmerhus vision är att vara bland de mest kända timmerhustillverkarna 2025 och att vara den mest lönsamma aktören inom sitt område. Affärsidén är att ge människor en god livskvalitet.

Den operativa ledningen har tillsammans med personalen i stort sett avslutat strategins första fas under 2021. Åtgärderna har bland annat varit en betydande förstärkning av planeringsresurserna, en kundnöjdhetsundersökning och en medarbetarundersökning. Dessutom har samarbetet med Pölkky förstärkts ur ett strategiskt perspektiv.

Livskvalitet i Kuusamo Timmerhus

När det gäller vår verksamhetsidé “Vi ger människor en god livskvalitet” måste vi bara säga att den blev riktigt snabbt en favorit hos många i arbetsgruppen. Idén kombinerar ju både kunskap och känsla för alla de sköna kvaliteter som det innebär att bo i ett timmerhus.

Under 2022 kommer vår strategi att bli en synlig del av oss för våra samarbetspartners och kunder samt i vår marknadsföring.

En strategi blir ju aldrig helt färdig, finjustering och uppdateringar behövs alltid.

Arto Orjasniemi, VD

Varje enhet inom företaget har deltagit aktivt i arbetsgruppen. Projektet leddes av en erfaren extern aktör, vilket gjorde det möjligt att ha ett helhetsgrepp och avsluta projektet inom avtalad tid. Arbetsgruppen arbetade med såväl framtida boendeformer som våra värderingar och med att göra vår verksamhetsidé tydligare.

– Vår nya strategi ger riktigt bra riktlinjer för vår verksamhet inför kommande år. Vi har nu tydliga mål som vi arbetar mot, berättar Arto Orjasniemi avslutningsvis.

– En strategi blir ju aldrig helt färdig, finjustering och uppdateringar behövs alltid, noterar Arto.