Här har vi samlat ett ordentligt informationspaket för intresserade och de som redan bor i en timmervilla. Se vårt blogginlägg om hur man underhåller timmerbyggnader.

Hur underhåller man timmerbyggnader? Låt oss fråga en byggexpert som är minst sagt välinsatt. Vi får telefonkontakt med konstruktör Janne Kivilahti på Kuusamo Timmerhus. Han har också hand om tidtabellerna för planeringen.

Janne börjar med det uppmuntrande beskedet till alla som är intresserade av att bygga i timmer att man inte behöver ständiga justeringar när man bor i ett timmerhus. Underhållet av en timmerbyggnad är inte så mycket märkligare än någon annan byggnad. Det är ganska enkelt till syvende och sist. –Dagens timmerbyggnation innebär genomtänkta strukturella lösningar även när det kommer till underhåll, understryker Janne.

Han påpekar att underhåll av timmerbyggnader handlar väsentligen om det speciella med timmerhus, nämligen sättning.

– Man ska dock ha i åtanke att även de speciella med sättning hos timmerbyggnader som uppförts med traditionella material främst handlar om de första åren. Därefter ligger det årliga underhållet i linje med vanliga trähus, påminner Janne.

Att justering ska vara enkelt är något som man tänker på redan vid planeringen av moderna timmerhus. På fotot visar konstruktör Janne Kivilahti hur man justerar skruvfoten.

Underhåll Av Timmerbyggnader: Årstider

Många kanske undrar hur mycket årstiderna eller till exempel byggnadens placering påverkar underhållet. Janne rekommenderar snarare att hålla ett öga på byggnaden/byggnaderna under hela året och att reagera när det behövs.

Här är några praktiska underhållstips i anslutning till årstiderna. Det är alltid en bra idé att inspektera timmerbyggnader visuellt då och då – precis som med alla andra byggnader.

Våren

På våren bör man titta lite närmare på smältvattnet som rör sig bort från byggnaden. Man ska se till att vattnet inte står intill väggarna så huset blir blött. När det gäller byggnader med maskinell ventilation bör man dessutom rengöra eller byta ut ventilationsfiltren.

Sommaren

Sommaren är den bästa tiden för att måla huset, för att inte förglömma andra yt- och skyddsbehandlingar. Det är också en bra idé att reglera sättningen efter vintern innan luftfuktigheten ökar.

Hösten

Stuprören ska rengöras och täckdiken och regnvattenlösningarna ska kontrolleras för att säkerställa att de fungerar utan hinder. Även yttertaket ska gås igenom, i synnerhet när det gäller genomföringar, innan regnet börjar på höstvintern. Även ventilationsfiltren bör bytas ut.

Vintern

På vintern är det skönt att sitta framför en öppen brasa och njuta av det varma och sköna huset. Beroende på hur mycket snö det kommer på vintern ska man ha ett öga på snölasterna och följa anvisningar från lokala myndigheter när det gäller att rensa taket på snö. Var särskilt uppmärksam på säkerheten vid förflyttning på taket (sele, rep, hjälm och bra skor).

Det finns inga egentliga svagheter i en modern timmerbyggnad, till exempel är energieffektiviteten konkurrenskraftig med andra lösningar. Dessutom är de som vill bygga hus idag intresserade av de positiva hälso- och miljöeffekterna av timmerhus.

Tänk på byggnadens servicebok

En timmerbyggnad är i princip en långlivad strukturell lösning. Självklart speciellt när den tas väl om hand. Timmerbyggnader som uppförs idag kan med regelbundet underhåll stå så långt som 500 år senare. När det gäller underhåll av timmerbyggnader kan man tänka på dem på samma sätt som allt annat som kräver underhåll – skidor, bil, cyklar och allt annat.

– Även en byggnad som inte underhålls kan fungera bra och under lång tid, men med ett noggrant underhåll är huset säkrare och tryggare att bo i, och faktiskt även billigare då man mer sannolikt slipper överraskningar.

– Det är bra att ha som vana att fylla i byggnadens servicebok när man underhåller huset. Då kan man lätt se vad man gjort med byggnaden och när, då slipper man lita sig enbart på minnet, tipsar Janne.

Det är också få skillnader i underhållet av en timmervilla eller ett fritidshus av timmer, underhållsprinciperna är desamma oavsett typ av byggnad.

– Villor är ofta mer omfattande och innehåller mer teknik jämfört med mindre byggnader, vilket gör att det kan finnas något fler punkter att kontrollera. Eftersom materialet ändå är detsamma handlar underhållet i stort om samma saker.

Speciellt när det gäller bostadshus är sättningsfritt timmer en alltmer populär lösning. Med sättningsfritt timmer slipper man reglering pga. sättning, vilket minskar underhållet under de första åren något.

Planeringen tar hänsyn till kundernas synpunkter

Janne Kivilahti har varit proffs på Kuusamo Timmerhus sedan 2011 – direkt efter att han tog sin byggingenjörsexamen faktiskt. Han är inte enbart intresserad av strukturella lösningar, han tycker också om att fortsätta utbilda sig och fördjupa sina yrkeskunskaper – han har till och med tagit en högre yrkeshögskoleexamen vid sidan av sitt arbete.

Janne bor själv i ett timmerhus i Kuusamo. Han har under sin långa karriär haft många olika arbetsuppgifter hos Kuusamo Timmerhus och hunnit få bred erfarenhet av hur timmerbyggandet utvecklats, katalogerna byggts ut och sett innovations- och idérikedomen hos konstruktörsteamen.

Han ställer sig bakom tanken om att man i all planering utöver design, stil, ett modernt utseende och övriga timmeregenskaper även ser till att underhållet ska vara lätt och enkelt. Man beaktar alltså byggnadens livscykel och slutkunden!

– Vi strävar efter att göra våra kunders vardag enklare. När det gäller strukturella lösningar har vi som mål att tillämpa de modeller och metoder som funnits fungera bäst, och som vi kommit fram till genom långsiktig utveckling och såväl våra egna insikter som värdefulla synpunkter från våra kunder, berättar Janne.

Det är bra att ha som vana att fylla i byggnadens servicebok när man underhåller huset. Då får man en bra översikt över vilka åtgärder som gjorts i huset. Det är också användbart om man eventuellt ska sälja huset.

Underhåll av timmerbyggnader: här får du bra tips

Utöver standardunderhåll bör man komma ihåg timmerbyggnaders speciella egenskaper vid underhåll. Här har vi samlat omfattande underhållstips för alla som älskar timmer och timmerbyggande. Du kan gå igenom dessa en efter en eller plocka fram sådant som är viktigt för dig just nu.

Även om det finns mycket specifik och precis information här behöver man inte oroa sig. Att underhålla en timmerbyggnad idag är i slutändan ganska enkelt, även om du aldrig tidigare har bott i ett timmerhus eller ägt ett timmerhus eller stuga. I moderna timmerbyggnader har de strukturella lösningarna implementerats på ett sådant sätt att underhållet är så enkelt som möjligt.

Det är hur som helst en bra idé att tänka praktiskt på underhållet och göra dem samlat en till två gånger om året. Även om du saknar erfarenhet av timmerbyggnader lär man sig snabbt hur man underhåller dem.

 1. Sättning i timmerhus
 2. Alternativet: sättningsfritt lamelltimmer LHX
 3. Yttertaket
 4. Över bjälklag
 5. Bottenbjälklag
 6. Regnvattenslösningen
 7. Täckdiken
 8. Ytbehandling av ytterväggar
 9. Våtutrymmen
 10. Ventilation

1. Sättning i timmerhus

Sättning är vanligt för timmerhus och något som behöver beaktas vid planering, byggnation och underhåll. Följande numeriska värden kan användas som riktvärden för sänkning per meter vägghöjd.

 • Rundtimmer: 30–60 mm/m
 • Hyvlat timmer: 20–40 mm/m
 • Lamelltimmer: 10–30 mm/m

Sättning förekommer i huvudsak under de första två åren. Därför bör man kontrollera sättningsmarginalen i konstruktionen och dess delar:

 • Åtdragning av hörnbultar och övriga bultar.
 • Sättningsmarginalen för pelare, mellanväggar och murade väggar.
 • Förskjutnings- och sättningsmarginalen för skarven mellan innertaket och väggarna samt för trappor och räcken.
 • Förskjutnings- och sättningsmarginal för fast inredning och extra väggisolering.
 • Sättningsmarginal för fönster och dörrar, se till att de går att öppna.
 • Förskjutning av stuprör och vid basen av skorstenen.
 • Jämn sättning i timmerstommen.

Tänk på att tillsammans med arbetsplatsansvarig gå igenom och kontrollera vilka delar av konstruktionen som kräver justering och var kilarna sitter. Den allmänna principen är att strukturerna ska vara horisontella. Vid justering av stommen ska justeringar ske stegvis mellan justeringsfötterna. Detta ska ske en runda i taget, då säkerställer man att belastningen fördelas jämnt över hela stommen.

Man ska följa sättningen i timmerhuset och regelbundet utföra justering och åtdragning av bultar när det behövs. Eventuella problem ska åtgärdas så snart de uppstår. Tänk också på att kontrollera tätningen mellan takfotsbrädan och timret, och byt ut tätningen vid behov.

Du kan kontrollera sättningsmarginalen för dörrar och fönster genom att kontrollera glappet mellan takfotsbrädan och foderbrädan. Dessutom är det viktigt att kontrollera att det är tätt mellan takfotsbrädan och timret.

2. Alternativet: sättningsfritt lamelltimmer LHX

Kuusamo Timmerhus har även sättningsfritt timmer i sitt utbud. Det är enklare och går snabbare att bygga med sättningsfritt timmer (LHX) eftersom man helt slipper tänka på sättning och montering av justeringsfötter, som annars ingår när man bygger med traditionellt timmer. LHX gör det också möjligt att använda smalare locklister för ytterdörrar och fönster, vilket passar modern arkitektur och moderna hus bättre.

Sättningsfritt timmer kräver ingen justering efteråt – dessutom är LHX enklare att kombinera med andra material, t.ex. glas och sten. Också skarvarna mellan timmerstockarna och övriga delar av strukturen är tätare. LHX finns i tre tjocklekar: 132, 202 respektive 268 millimeter. Dessutom finns det i furu och gran. Här hittar du mer information om sättningsfritt timmer.

3. Yttertak

Yttertaket ska inspekteras och undersökas regelbundet. Särskilt ska man kontrollera att genomföringarna är vattentäta. Eventuellt skräp som har samlats på taket ska avlägsnas. Taket bör också tvättas med några års mellanrum. När man tvättar taket ska man dock vara försiktig så att takbeläggningen inte skadas. Också underlagstaket ska kontrolleras, likaså eventuella tätningsband på taknocken. Eventuella skador ska repareras.

 • Undersök yttertaket minst en gång om året.
 • Kontrollera förskjutning av takkonstruktionen regelbundet under det första året, i synnerhet vid rökkanalerna.
 • Ta bort skräp och löv på taket och i stuprör.
 • Taket bör också tvättas med några års mellanrum.
 • Man ska ha uppsikt över snölasten på vintern

4. Övre bjälklaget

Man ska kontrollera regelbundet att ventilationen i övre bjälklaget fungerar tillräckligt bra och yttertaket ska kontrolleras för eventuellt läckage regelbundet. Eventuella skador ska repareras omgående. Ventiler och ventilationshuvar för övre bjälklaget ska vara öppna året runt. Man ska också kontrollera att fuktig luft inte kommer åt övre bjälklaget genom ångspärren i rummen då detta leder till ansamling av fukt i tätningen. Dessutom bör man kontrollera att det inte samlas skadlig fukt i rör och ventilationskanaler i övre bjälklaget.

5. Bottenbjälklaget

Sluten krypgrund under trossbotten kräver effektiv ventilation – i synnerhet sommartid. På sensommaren kan fuktigheten i krypgrunden tillfälligt bli ovanligt hög när fuktig luft som kommer in genom ventilationen kondenserar i den svalare luften i krypgrunden. Vid vintersäsongens inträde bör ventilationsluckorna stängas för att förebygga tjälskador och för att undvika att golvet blir för kallt. Kom ihåg att öppna luckorna igen på våren när det inte längre är minusgrader. Bottenbjälklaget bör kontrolleras okulärt från krypgrunden en gång om året. Upptäckta skador ska repareras omgående.

 • Kontrollera att marken runt byggnaden sluttar så att byggnaden står högre.
 • Kontrollera att vatten från taket och stuprören inte absorberas i huset eller påverkar de nedersta timmerstockarna.
 • Undvik att plantera växter för nära husgrunden eller väggarna.

6. Regnvattensystem

För att regnvattensystemet ska fungera är det viktigt att rännorna och stuprören är rena. Tillståndet på hängrännor och stuprör och förekomsten av eventuella läckor bör kontrolleras och eventuella skador som upptäcks bör åtgärdas omedelbart. Brunnar och ledningar anslutna till regnvattensystemet ska rengöras från skräp och vid behov spolas. Utloppspunkterna för regnvatten och avloppssystem ska också kontrolleras.

7. Täckdiken

Under det första året ansamlas lätt slam i avloppssystemet, vilket i värsta fall täpper igen rören så att de slutar fungera. Dräneringssystemet kräver underhåll, vilket sker genom att rengöra inspektionsbrunnarna på skräp som kan ha samlats i dem. Vid behov spolas rören med tryckvatten för att avlägsna slam och skräp.

8. Ytbehandling av ytterväggar

Ytterväggarnas ytbehandling ska kontrolleras, i synnerhet på södra väggarna. Underhållsbehandling bör utföras så snart ytornas kondition kräver det.

 • Kontrollera att sänkningen är jämn två gånger om året.
 • Gör nödvändiga justeringar enligt principerna ovan.
 • Kontrollera fasadens ytbehandling regelbundet.
 • Underhållsbehandling ska utföras innan den gamla ytbehandlingen är i så dåligt skick att den måste tas bort innan ombehandling.
 • Vid behov ska terrasserna behandlas med träolja eller vax.
 • Se till att träd och buskar inte i onödan lutar mot eller skymmer väggarna då detta förhindrar naturlig torkning.

9. Våtutrymmen

Ytorna och fogarna i våtutrymmen ska kontrolleras. Vid mögel, smuts eller fuktskador ska åtgärder vidtas omedelbart. Orsaken till skadan måste identifieras och åtgärdas. Tecken på möjliga fuktskador är bland annat mörka kakelfogar, mögelbildning i silikonfogar, hög luftfuktighet i rummet och ständig imma på fönstren. Kontrollera att våtutrymmen ventileras tillräckligt.

10. Ventilation

Med många ventilationsaggregat finns det möjlighet att kontrollera när filtren byttes sist samt att ställa in en påminnelse om nästa byte.

Ventilationen i hela byggnaden ska kontrolleras regelbundet. Eventuella ventilationsfilter ska rengöras eller bytas ut enligt tillverkarens instruktioner. Ventilationsventiler ska rengöras en gång per år. Förinställda, rumsspecifika justeringar får dock inte ändras, ventilerna måste alltså plockas loss utan att påverka justeringarna. Minst vart tionde år ska ventilationskanalerna rengöras, ventilationssystemen underhållas och de rumsspecifika justeringarna kontrolleras. Tilluftsventiler får inte blockeras. Dessutom bör man kontrollera att de fungerar utan hinder.

För att spela videon behöver du acceptera cookies för marknadsföring.

För timmerdrömmar rekommenderar vi